Sign in

uprhs | slowly but surely reaching my dreams

Paano nga ba masasabi na bagay ang dalawang tao? Kapag ba pareho ang mga gusto nila sa buhay o ‘di kaya naman, ang kanilang personalidad ay magkaiba gaya ng kasabihang opposite attracts?

Ang kuwento ng Love at first sight ay parang isang romcom na nababasa at napapanood ko lamang. Hindi…


Mayroon ang kumot noong bata ako na hanggang ngayon ay kasama ko pa rin sa pagtulog. “Yellow” ang binigay kong pangalan sa kanya noon dahil kulay dilaw siya.

Masasabi kong parang best friend ko na si Yellow dahil ang tagal na ng pinagsamahan namin. Halos nasaksihan niya ang lahat ng…


Stainless Longganisa is fun to read because it is filled with a lot of jokes and punchlines . It is in a first person point of view. It’s main difference from I Do or I Die! is that it’s structure is collage or mosaic. It does not follow an order…


Limang taong gulang ako noong naglayas ako sa aming bahay dahil napagalitan ako ng aking mga magulang. Pakiramdam ko noon ay isa akong bida ng teleserye kung saan ay lumayas ang bida sa kanyang tinitirahan dahil inaapi siya ng kanyang step-mother.

Hindi ako nakalayo sa aming bahay dahil may asong gala sa daan kaya pumalagi muna ako sa isang nakasarang lumang tindahan. Iniisip ko na kung hahanapin pa ba ako ng aking mga magulang, maiiyak kaya sila pag nakita nila ako, mamumuhay na ba talaga akong mag-isa o may tutulong ba at mag-aampon sa akin.

Pero hindi ako katulad ng bida na kayang tiisin lahat ng paghihirap. Hindi ko na kayang tiisin ang panghi ng kinaroroonan ko at ang mga lamok na umaaligid sa akin kaya umuwi na ako.


CNF Online Journal 2: Wilfredo Pascual’s Animalia

Humans are the highest form of animals and there are times that we look down on them but this essay gives us a message that we could learn a lot from these animals.

I find it interesting on how the author, Wilfredo Pascual…


I have never known or met someone that has the same name as I, Iyazelle. When I meet people for the first time, they always have a hard time pronouncing and spelling it. There are also times where people get it completely wrong like sometimes they say it as Isabelle…


“Eye candy” is something or someone that gets our attention in an attractive way. Someone or something who is pleasing to the eyes and we want to gain ownership of it.

Maya is a prim and proper lady. Someone who has her life together and contented with it. She is…


In the poem Walang Kalabaw sa Cubao, it tackles the everyday life of the poor or the lives of a street dwellers. The first stanza helps us visualize the setting of the poem that is Cubao. I have never really explored Cubao but with the description of the first stanza…


“Kung Tuyo na ang Luha Mo, Aking Bayan”, This poem is not new to me since I have had heard it a lot of times before and also I have read it on a surface level only. This poem is usually used by a speech choirs during Buwan ng Wika…


The first thing that came into my mind when I read the first few stanzas of the poem is that it is about a person writing his last letter to someone special or someone he often writes to. …

Lilay Ilagan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store